Pravna shvatanja i mišljenja po oblastima, javna bezbednost


Maloletno lice nije odgovorno za prekršaj iz člana 29 stav 1 tačka 1 Zakona o ličnoj karti kojim je propisano kažnjavanje lica koje suprotno utvrđenoj dužnosti nema ličnu kartu (član 3 - državljanin stariji od 16 godina života koji ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužan je da ima ličnu kartu), a s obzirom da je članom 10 stav 4 Zakona, roditelj ili drugi zakonski zastupnik ili staratelj dužan da za maloletnika podnese zahtev za izdavanje lične karte.(Pravno shvatanje sa odvojenih sednica u 2019. godini)

     Napomena: 12.05.2017. godine na Prvoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda usvojeno je pravno mišljenje prema kojem prekršaj iz člana 29 stav 1 tačka 2 Zakona o ličnoj karti, a u vezi člana 10 stav 4 i člana 11 navedenog zakona ne čini maloletno lice nego zakonski zastupnik maloletnika.

PRAVNO SHVATANJE

Za postojanje prekršaja iz člana 36 u vezi člana 17 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, dovoljno je izvršenje samo jedne radnje iz člana 17 stav 2 ovog Zakona. (Pravno shvatanje sa odvojenih sednica u 2019. godini)

PRAVNO SHVATANJE

Okrivljenom se uz opomenu za prekršaje iz čl. 47 do čl. 49 Zakona o oružju i municiji može izreći zaštitna mera oduzimanja oružja iako je navedenim članovima predviđeno izricanje ove zaštitne mere uz kaznu, a na osnovu čl. 53 st. 2 Zakona o prekršajima. (Pravno shvatanje sa odvojenih sednica u 2018. godini)

PRAVNO MIŠLJENJE

Prekršaj iz člana 29. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnoj karti, a u vezi člana 10. stav 4. i člana 11. navedenog Zakona ne čini maloletno lice, nego zakonski zastupnik maloletnika.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 29. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnoj karti je propisano da novčanom kaznom do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana će se kazniti za prekršaj lice koje u određenom roku ne podnese zahtev za izdavanje lične karte (član 11. i 20. stav 2.).
Članom 11. istog Zakona je propisano da lica koja su po odredbama ovog zakona dužna da imaju ličnu kartu zahtev za izdavanje lične karte podnose najkasnije u roku od 15 dana po navršenoj 16. godini života, odnosno u roku od 15 dana po ispunjavanju uslova iz člana 3. ovog zakona.
Imajući u vidu napred navedeno odredba člana 11. Zakona o ličnoj karti se odnosi na rokove za podnošenje zahteva, (a i članom 29. stav 1. Zakona o ličnoj karti je sankcionisano nepodnošenje zahteva u određenom roku), dok je članom 10. Zakona o ličnoj karti koji nosi naslov "Zahtev. Podnošenje zahteva" bliže propisana sama obaveza i način podnošenja zahteva za izdavanje lične karte, pa je u stavu 4. propisano da za maloletna ili poslovno nesposobna lica zahtev podnosi jedan od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.
Prema navedenom maloletno lice nema obavezu podnošenja zahteva, već je ta obaveza na roditelju ili staratelju (isti je slučaj i sa poslovno nesposobnim licima) i shodno iznetom maloletnik ne može odgovarati za nepodnošenje zahteva za izdavanje lične karte, obzirom da je ta obaveza propisana zakonom kao obaveza roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ili staraoca. Takođe, treba imati u vidu i odredbu člana 10 Zakona o prekršajima, koji se odnosi na radnju izvršenja prekršaja, u konkretnom slučaju "nečinjenja" koja se može odnositi samo na roditelje maloletnika (zakonskog zastupnika ili staraoca). (Prva sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, Beograd, 12.05.2017. godine)


PRAVNO MIŠLJENJE

Drvena palica (gde spada i bejzbol palica) i nož (gde spada i kuhinjski nož) mogu biti hladno oružje u smislu člana 2. stav 2. tačka 7. Zakona o oružju i municiji, kao i ostali predmeti, ukoliko se u prvostepenom postupku utvrdi da su bili namenjeni za napad. (Druga sednica svih sudija Višeg prekršajnog suda, Beograd, 07.07.2011. godine)