Усвојена правна схватања са одвојених седница у 2019. години


На одвојеним седницама седишта и одељења Прекршајног апелационог суда одржаним од 01.01.2019. године до 31.05.2019. године већином гласова свих судија заузета су следећа правна схватања:

- Председник општине као орган власти може да одговара за прекршај учињен у вршењу функције по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

- Малолетно лице није одговорно за прекршај из члана 29 став 1 тачка 1 Закона о личној карти којим је прописано кажњавање лица које супротно утврђеној дужности нема личну карту (члан 3 - држављанин старији од 16 година живота који има пребивалиште на територији Републике Србије дужан је да има личну карту), а с обзиром да је чланом 10 став 4 Закона, родитељ или други законски заступник или старатељ дужан да за малолетника поднесе захтев за издавање личне карте.

     Напомена: 12.05.2017. године на Првој седници свих судија Прекршајног апелационог суда усвојено је правно мишљење према којем прекршај из члана 29 став 1 тачка 2 Закона о личној карти, а у вези члана 10 став 4 и члана 11 наведеног закона не чини малолетно лице него законски заступник малолетника.

- На решење о прекиду прекршајног поступка жалба подносиоца захтева и жалба окривљеног нису дозвољене.

- Чињенични опис радње извршења прекршаја из члана 332 став 1 тачка 43 Закона о безбедности саобраћаја на путевима код поступања противно члану 99 став 3, пре измена и допуна Закона објављеним у "Службеном гласнику РС" број 24/18 од 24.03.2018. године („може безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза и пропусти пешака“) је и даље прекршај, иако измене Закона не налажу обавезно зауставаљање испред пешачког прелаза, већ само безбедно пропуштање пешака, у зависности од чињеничног стања утврђеног у поступку. Уколико оно указује да пешак није могао бити безбедно пропуштен окривљеног треба огласити одговорним без обзира што по изменама Закона о безбедности саобраћаја на путевима више није дужан да се заустави. Уколико докази указују на безбедно пропуштање пешака окривљени ће се ослободити одговорности.

- За прекршај из члана 295 став 1 тачка 7а Царинског закона одговорно је лице које је означено као носилац посла – принципал (било да је то увозник или ангажовани шпедитер и то независно од уговореног облика заступања увозника и независно од тога да ли је поред шпедитера ангажован и превозник), с обзиром да је то лице одговорно за окончање поступка транзита предајом робе одредишној царнинарници у непромењеном стању, у прописаном року и уз придржавање мера које је царински орган одредио ради обезбеђења истоветности робе.

- По захтеву браниоца окривљеног који има уредно пуномоћје неће бити досуђени трошкови (награда) за састав поднеска (писане одбране и др.) уколико поднесак не садржи потпис и печат браниоца, јер подносилац захтева није доказао да је поднесак написан уз стручну помоћ браниоца, имајући у виду да је чланом 29 став 5 Закона о адвокатури прописано да је адвокат дужан да на сваку исправу, допис или поднесак који је саставио стави свој потпис и печат.

- Рокови од 6 месеци и 2 године прописани одредбама члана 61 Закона о Уставном суду су кумулативни рокови.

- Рок од 2 године прописан чланом 61 став 2 Закона о Уставном суду, рачуна се од дана уручења појединачног акта (пресуде) до дана подношења предлога или иницијативе за покретање поступка оцењивања уставности.

- Прекршај из члана 330 став 1 тачка 8 Закона о безбедности саобраћаја на путевима (управљање возилом за време трајања заштитне мере забране управљања моторним возилом) консумира прекршај из члана 332 став 1 тачка 74 овог Закона (управљање возилом са пробном возачком дозволом у периоду од 23.00 часова до 06.00 часова).

- Председник општине као орган власти може да одговара за прекршај учињен у вршењу функције по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

- По одвојеним захтевима за накнаду трошкова награде за састав писаних одбрана које су састављене од два или више бранилаца по уредним пуномоћјима датим од стране једног окривљеног, окривљеном припадају трошкови за састав једног поднеска – једне писане одбране уз стручну помоћ браниоца (Тарифни број 9 Адвокатске тарифе), јер је у питању једна одбрана у предмету, без обзира колико је бранилаца ангажовао.

- Малолетно лице може да одговара за царинске прекршаје. Услови за одговорност прописани се у члану 71 и др. Закона о прекршајима и члан 2 и др. Закона о малолетним извршиоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, а који прописују одговорност малолетника старости од навршених 14 до навршених 18 година за прекршаје из чега произилази да нема сметњи да под утврђеним условима одговара и малолетни извршилац прекршаја из области Царинског закона.

- За постојање прекршаја из члана 36 у вези члана 17 Закона о спречавању насиља у породици, довољно је извршење само једне радње из члана 17 став 2 овог Закона.