Усвојена правна схватања са одвојених седница у 2017. години


На одвојеним седницама седишта и одељења Прекршајног апелационог суда одржаним од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године већином гласова свих судија заузета су следећа правна схватања:

1. Статус одговорног лица по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја могу имати и руководилац органа јавне власти и лице овлашћено за приступ информацијама од јавног значаја, а које ће лице заиста сносити одговорност за прекршај зависи од тога да ли је у органу уопште одређено службено (овлашћено) лице које би поступало по захтевима за приступ информацијама – ако јесте онда оно под Законом одређеним условима сноси одговорност за прекршај, ако овлашћено лице није одређено онда одговорност за пропуст сноси руководилац органа јавне власти.

2. Изрека пресуде којом се окривљени фудбалски клуб као гостујући и одговорно лице у њему оглашавају одговорним за прекршај из члана 21 став 1 тачка 18 Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама због повреде одредбе из члана 16 став 1 тачка 4 тог Закона, не мора да садржи конкретизацију мера које окривљени нису предузели да би била разумљива.

3. Rent a car као окривљено правно лице и одговорно лице у правном лицу нису одговорни за непрописно паркирање корисника услуга по принципу објективне одговорности.