Usvojena pravna shvatanja sa odvojenih sednica u 2017. godini


Na odvojenim sednicama sedišta i odeljenja Prekršajnog apelacionog suda održanim od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine većinom glasova svih sudija zauzeta su sledeća pravna shvatanja:

1. Status odgovornog lica po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja mogu imati i rukovodilac organa javne vlasti i lice ovlašćeno za pristup informacijama od javnog značaja, a koje će lice zaista snositi odgovornost za prekršaj zavisi od toga da li je u organu uopšte određeno službeno (ovlašćeno) lice koje bi postupalo po zahtevima za pristup informacijama – ako jeste onda ono pod Zakonom određenim uslovima snosi odgovornost za prekršaj, ako ovlašćeno lice nije određeno onda odgovornost za propust snosi rukovodilac organa javne vlasti.

2. Izreka presude kojom se okrivljeni fudbalski klub kao gostujući i odgovorno lice u njemu oglašavaju odgovornim za prekršaj iz člana 21 stav 1 tačka 18 Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama zbog povrede odredbe iz člana 16 stav 1 tačka 4 tog Zakona, ne mora da sadrži konkretizaciju mera koje okrivljeni nisu preduzeli da bi bila razumljiva.

3. Rent a car kao okrivljeno pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu nisu odgovorni za nepropisno parkiranje korisnika usluga po principu objektivne odgovornosti.