Usvojena pravna shvatanja sa odvojenih sednica u 2016. godini


Na odvojenim sednicama sedišta i odeljenja Prekršajnog apelacionog suda održanim od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine većinom glasova svih sudija zauzeta su sledeća pravna shvatanja:

1. Postupanje protivno odredbi člana 62 Zakona o prekršajima predstavlja prekršaj za koji se izriče sankcija propisana za prekršaj iz čijeg izvršenja je izrečena mera zabrane pristupa oštećenom, objektima ili mestu izvršenja prekršaja.

2. Kod izricanja zaštitne mere oduzimanja vozila kao predmeta prekršaja po članu 298 Carinskog zakona u slučaju kada je falsifikovan broj šasije, a broj motora je originalan, oduzima se celo vozilo.