Pravilnici i akti Prekršajnog apelacionog suda


Program rešavanja starih predmeta Prekršajnog apelacionog suda za 2019. godinu, 29.01.2019. godine * Pdf
Program rešavanja starih predmeta Prekršajnog apelacionog suda za 2018. godinu, 22.01.2018. godine * Pdf
Odluka o licu ovlašćenom za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem, 30.10.2017. godine * Pdf
Uputstvo o obavljanju prekovremenog rada, 12.09.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji i anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, 01.02.2017. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta Prekršajnog apelacionog suda za 2017. godinu, 31.01.2017. godine * Pdf
Pravilnik o poklonima sudija i zaposlenih, 09.12.2016. godine

U Prekršajnom apelacionom sudu u 2017. godini sudije i zaposleni nisu podnosili obaveštenja o prijemu poklona u smislu Pravilnika o poklonima sudija i zaposlenih u Prekršajnom apelacionom sudu.
Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta Prekršajnog apelacionog suda za 2016. godinu, 27.01.2016. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom apelacionom sudu, 14.01.2016. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Prekršajnom apelacionom sudu, 24.11.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, 13.10.2015. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta Prekršajnog apelacionog suda za 2015. godinu, 29.01.2015. godine Pdf
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom apelacionom sudu, 20.12.2013. godine Ms Word Pdf


* ćirilica