Pitanja i odgovori Odeljenja sudske prakse Prekršajnog apelacionog suda na postavljena pitanja, troškovi


PITANJE

Da li se nagrada branioca za razgledanje spisa predmeta prekršajnog postupka u situaciji kada zastupa više okrivljenih, uvećava za po 50% za drugu i svaku narednu stranku?

ODGOVOR

Za razgledanje spisa predmeta prekršajnog postupka od strane branioca, u situaciji kada zastupa više okrivljenih, nagrada se ne uvećava za po 50% za drugu i svaku narednu stranku (od 01.07.2019. godine).


PITANJE

Da li okrivljeni u prekršajnom postupku ima pravo na naknadu troškova na ime plaćene sudske takse?

ODGOVOR

Okrivljeni u prekršajnom postupku nema pravo na naknadu troškova na ime plaćene sudske takse (od 01.07.2019. godine).


PITANJE

Da li se braniocu koji brani više lica uvećava za 50% naknada za sastav zahteva za naknadu troškova za svako drugo lice koje brani?

ODGOVOR

Naknada se ne uvećava za 50% (od 25.06.2019. godine).


PITANJE

Koji troškovi pripadaju braniocu okrivljenog i ko treba da snosi troškove na ime sastavljanja prigovora na rešenje o zameni novčane kazne u kaznu zatvora i podneska kojim se traže troškovi podnošenja prigovora, u situaciji kada je prekršajni sud doneo rešenje o zameni novčane kazne u kaznu zatvora koja je izrečena rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, na kome je pogrešno označena pravnosnažnost i izvršnost, pa okrivljeni putem branioca uloži prigovor na rešenje prekršajnog suda koji bude usvojen i prvobitno rešenje bude stavljeno van snage, jer je nastupila zastarelost ivzršenja? (od 11.09.2017. godine)

ODGOVOR

Kada je izjavljen prigovor protiv rešenja o izvršenju novčane kazne, kažnjeni ima pravo na naknadu troškova koji su nastali u izvršnom postupku i koje je imao na ime rada angažovanog branioca ukoliko je prigovor usvojen, u slučaju kada do izvršenja ne dođe, odnosno ako dođe do zastarelosti izvršenja i iste treba priznati u skladu sa stavom 2. Tarifnog broja 9. i 11. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata ("Službeni glasnik RS", br. 121/12) u iznosu od 25.500,00 dinara, pri čemu zahtev za naknadu troškova izvršnog postupka ima karakter ostalih podnesaka u smislu stava 2. Tarifnog broja 9. Tarife, po kom advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. tog tarifnog broja, odnosno 12.750,00 dinara. Međutim, ukoliko je troškove koji su nastali u izvršnom postupku izazavao, skrivio organ uprave, čija odluka je i dostavljena na izvršenje, u tom slučaju troškovi ne padaju na teret suda, već iste treba da snosi organ uprave. Sud u odluci kojom odbija zahtev za naknadu troškova treba da uputi kaženjnog da troškove snosi organ uprave, koji je troškove izazvao.


PITANJE

Da li branilac okrivljenog koji je podneo zahtev za razgledanje i razmatrenje spisa predmeta, nakon donošenja rešenja o obustavi postupka zbog nastupanja apsolutne zastarelosti, a koje rešenje mu je uručeno, a nije postalo pravnosnažno u momentu kada je isti spise razgledao, ima pravo na nagradu propisanu tarifnim brojem 79. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata? (od 28.07.2017. godine)

ODGOVOR

Branilac principijelno ima pravo na naknadu troškova i nužnih izdataka, ali je na sudu da ceni da li će okrivljenom dosuditi naknadu troškova za rad angažovanog branioca na ime razgledanja i razmatranja spisa predmeta, u zavisnosti od konkretnog slučaja.


PITANJE

Da li se okrivljeni može obavezati da snosi troškove svog dovođenja po izdatoj naredbi i kada se prekršajni postupak obustavi ili okrivljeni bude oslobođen odgovornosti, po kom osnovu i kojom odlukom? (od 20.04.2017. godine)

ODGOVOR

Okrivljeni se može obavezati da snosi troškove svog dovođenja po izdatoj naredbi, jer je neopravdanim neodazivanjem na poziv suda iste skrivio, pod uslovom da je dovođenje opravdano i da je naredba o dovođenju izdata sa svim propisanim upozorenjima, na osnovu člana 189. stav 5. Zakona o prekršajima i Zakonika o krivičnom postupku koji u članu 263. stav 1. propisuje ko snosi „skrivljene trošove“, a odluka se u zavisnosti od svakog konkretnog slučaja može doneti ili u toku trajnja postupka – posebnim rešenjem, ili na kraju postupka – meritornom odlukom.


PITANJE

Da li okrivljeni (kažnjeni) ima pravo na naknadu troškova i u kom iznosu kada na rešenje o zameni novčane kazne u zatvorsku, po prekršajnom nalogu, uloži putem branioca prigovor koji je osnovan i usvojen, pa je pobijano rešenje stavljeno van snage? (od 03.04.2017. godine)

ODGOVOR

Kažnjeni načelno ima pravo na naknadu troškova koji su nastali u postupku izvršenja prekršajnog naloga, ukoliko je prigovor usvojen i iste treba priznati i obračunati u skladu sa stavom 2. Tarifnog broja 9. i 11. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata u iznosu od 25.500,00 dinara.


PITANJE

Da li braniocu advokatu pripadaju torškovi na ime sastavljanja žalbe na rešenje o troškovima ukoliko se prvostepeno rešenje ukine? (od 03.02.2017. godine)

ODGOVOR

Troškove branioca na ime sastaljanja žalbe na rešenje o troškovima treba dosuditi ukoliko je sa žalbom uspeo.


PITANJE

Da li prihvatiti zahtev branioca za nadoknadu troškova prekršajnog postupka koji se odnose na troškove prevoza shodno članu 9. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata ("Službeni glasnik RS", br. 121/12) iako podnosilac zahteva nije dostavio dokaz koje je prevozno sredstvo koristio. (od 03.02.2017. godine)

ODGOVOR

Zahtev za naknadu troškova koji se odnose na troškove prevoza shodno članu 9. Tarife, iako podnosilac zahteva nije dostavio dokaz koje je prevozno sredstvo koristio treba prihvatiti. Naknada troškova prekršajnog postupka na ime troškova branioca, tj. punomoćnika za troškove prevoza, najčešće se potražuje i opredeljuje za troškove prevoza sopstvenim vozilom, pri čemu u zahtevu kojim se traži naknada trošova nema dokaza u pogledu korišćenja vozila, cene benzina i dužine pređenog puta. Po Pravilniku o naknadi trošova u sudskim postupcima ("Službeni glasnik RS", br. 9/16 i 62/16) i Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata ("Službeni glasnik RS", br. 121/12), za branioca i punomoćnika koji je advokat nije potrebno da budu dostavljeni dokazi u pogledu preduzetih radnji, jer na primer, račun za benzin, račun za plaćenu putarinu i slično, ne glasi na ime i nije nužno da je kupljen istog dana kada je preduzeta radnja od strane advokata. Obzirom na navedeno iznos naknade troškova po osnovu prevoza sopstvenim vozilom (advokata) obračunava se množenjem iznosa od 30% cene litra najkvalitetnijeg benzina i pređenog broja kilometara od mesta sedišta advokatske kancelarije do sedišta suda pred kojim se preduzima radnja, pri čemu kao i druge zahteve sud treba da proveri u smislu da li je isti osnovan i realno postavljen. Kako bi se proverio iznos koji se potražuje na ime naknade troškova prevoza sud se koristi opšte poznatim i proverljivim podacima u pogledu udaljenosti između mesta sedišta advokatske kancelarije i mesta sedišta suda (na primer: www.udaljenosti.com/srbija) i u pogledu cene benzina (na primer: www.retailserbia.com/info/cene-goriva-srbija). Članom 148. Zakona o prekršajima je propisana shodna primena propisa o naknadi troškova u krivičnom postupku, a u Zakoniku o krivičnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11… i 55/14) je u članu 262. stavu 2. propisano da ako nedostaju podaci o visini troškova, posebno rešenje o visini troškova doneće predsednik veća ili sudija pojedinac kada se ti podaci pribave, a koja bi se odredba Zakonika eventualno mogla primenjivati u slučaju kada je radi utvrđivanja cene benzina na određen dan potrebno pribaviti odgovarajuće podatke od lica koje istima raspolaže.


PITANJE

Kako postupiti po zahtevu za plaćanje troškova dovođenja kažnjenog lica? (od 30.01.2017. godine)

ODGOVOR

Prekršajni sud treba da donese rešenje kojim će obavezati kažnjenog da nadoknadi troškove dovođenja, na šta upućuje odredba člana 220. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Službeni glasnik RS", br. 55/2014).


PITANJE

Da li kažnjenom licu pripada naknada trošova prekršajnog postupka shodno članu 140. stav 2. tačka 10. Zakona o prekršajima, na ime sastavljanja prigovora na rešenje o načinu izvršenja novčane kazne ukoliko je prigovor usvojen? (od 13.01.2017. godine)

ODGOVOR

Kažnjeno lice načelno ima pravo na naknadu troškova u postupku izvršenja pravnosnažne i izvršene odluke prekršajnog suda na ime sastavljanja prigovora na rešenje o izvršenju ukoliko je prigovor usvojen, a u slučaju obustavljanja tog postupka, shodno članu 141. stav 2. Zakona o prekršajima (u prilog odgovoru; odluka Ustavnog suda RS br. Už-9480/2013 od 14.12.2016. godine).


PITANJE

Koju advokatsku tarifu primeniti prilikom odlučivanja o visini troškova nagrade i nužnih izdataka branioca? (od 12.12.2016. godine)

ODGOVOR

Prilikom utvrđivanja visine troškova za nagradu i naknadu zarada advokata primenjuje se Tarifa važeća u vreme preduzimanja radnji.


PITANJE

Da li bi u slučaju da je postupajući sud spojio postupke prilikom izrade rešenja o obustavi postupka zbog apsolutne zastarelosti okrivljeni imali pravo samo na naknadu troškova odbrane u jednom predmetu, a dostavljeno je više pisanih odbrana sastavljenih putem branioca, ponegde sa dopunama, ili za svaki predmet pojedinačno? (od 05.12.2016. godine)

ODGOVOR

U slučaju ako je rešenje o spajanju prekršajnih postupaka u jedinstveni postupak doneto pre davanja odbrane i ako su stranke upoznate sa tim, tada bi okrivljenima mogli pripadati troškovi samo za jednu pisanu odbranu. U suprotnom, ako bi rešenje o spajanju postupka bilo doneto nakon davanja odbrane, tada sud treba da odluči da li okrivljenima pripadaju traženi troškovi za sastavljanje podnesaka u svakom predmetu posebno.


PITANJE

Da li se u situaciji kada su protiv istog okrivljenog pravnog i odgovornog lica u pravnom licu u više odvojenih postupaka doneta posebna rešenja o obustavi postupka zbog nastupanja apsolutne zastarelosti vođenja prekršajnog postupka, pri čemu je zamoljeni sud pribavio pisane odbrane i dopune istih uz učešće branioca za svaki predmet, a postupci nisu spojeni, može smatrati da je u svakom predmetu, s obzirom na okolnosti, data samo jedna pisana odbrana? (od 05.12.2016. godine)

ODGOVOR

U navedenoj situaciji se ne može smatrati da je data samo jedna pisana odbrana, već se o naknadi troškova postupka mora odlučivati u svakom predmetu posebno.


PITANJE

Da li je za urednost zahteva za naknadu troškova prekršajnog postupka neophodno da u istom bude naveden broj računa na koji se isplata ima izvršiti? (od 21.11.2016. godine)

ODGOVOR

Ukoliko u zahtevu za naknadu troškova prekršajnog postupka nije naveden broj računa, prethodno se može dopisom tražiti dostavljanje istog, bilo npr. okrivljenog ili branioca, u zavisnosti od procene suda kome će se troškovi isplatiti.


PITANJE

Koji uslov treba da bude ispunjen i u kom obliku je potrebno da je izdato punomoćje advokatu da bi se isplata dosuđenih troškova izvršila na njegov račun?

ODGOVOR

Advokatu se na njegov račun mogu dosuditi troškovi postupka ukoliko ima specijalno punomoćje overeno od nadležnog organa ili ukoliko se u predmetu nalazi dokaz da je rešenje o troškovima dostavljeno i okrivljenom. U protivnom će sud dosuditi troškove na račun okrivljenog.


PITANJE

Kada troškove isplaćivati na račun branioca okrivljenog?

ODGOVOR

Troškovi se isplaćuju na račun branioca okrivljenog samo ukoliko branilac poseduje overenu specijalnu punomoć za prijem troškova ili na osnovu punomoćja koje nije overeno od nadležnog organa, a istim je branilac ovlašćen za primanje novčanog iznosa, pod uslovom da je rešenje o troškovima dostavljeno okrivljenom. Ukoliko nije ispunjen nijedan od ovih uslova, iznos troškova dosuđuje se na račun okrivljenog.


PITANJE

U slučaju kada se donese osuđujuća presuda koja nije mogla da se uruči okrivljenom, jer je postupak zastareo u ekspediciji, pa se donese rešenje o obustavi postupka usled nastupanja apsolutne zastarelosti, da li okrivljeni ima pravo na naknadu troškova angažovanja branioca i drugih troškova postupka?

ODGOVOR

Odredbom člana 141. stav 2. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS" br. 65/2013) je propisano da troškove postupka za prekršaj za koji je postupak obustavljen ili je okrivljeni oslobođen odgovornosti snosi sud.
Iz citirane odredbe proizilazi da troškovi postupka načelno padaju na teret suda, ali da u svakom konkretnom slučaju sud ocenjuje da li je okrivljeni doprineo tome da dođe do apsolutne zastarelosti, te ako iz stanja u spisima predmeta proizilazi da je nemogućnost uručenja osuđujuće presude prouzrokovana krivicom okrivljenog (izbegavao prijem prvostepene presude), tada treba shodno primeniti odredbe Zakonika o krivičnom postupku o skrivljenim troškovima, na čiju primenu upućuje član 99. Zakona o prekršajima.
Zavisno od navedenog i ocene suda, rešenjem o obustavi postupka treba odlučiti o troškovima.


PITANJE

Da li okrivljeni ima pravo na naknadu troškova za sastav žalbe na rešenje o troškovima?

ODGOVOR

Okrivljeni ima pravo na naknadu ovoh troškova, ukoliko je uspeo u postupku.
Troškove treba priznati i obračunati u skladu sa stavom 2. Tarifnog broja 9. i 11. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.
U stavu 1. Tarifnog broja 9. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata ("Sl. glasnik RS" br. 121/2012), propisana je Tarifa za sastavljanje prekršajne prijave, akata i drugih podnesaka kojima se pokreće prekršajni postupak, sastavljanje pismene odbrane i ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode u prekršajnom postupku i isti su u postupku koji se vodi pred prekršajnim sudom tarifirani sa 850 poena. Dakle, radi se o podnescima kojima se pokreće prekršajni postupak i kojima se dokazuju činjenični navodi iz zahteva. Međutim, zahtev za naknadu troškova prekršajnog postupka se po svom sadržaju ne može smatrati ni jednim od napred navedenih podnesaka (ne odlučuje se o meritumu), već isti ima karakter ostalih podnesaka u smislu stava 2. Tarifnog broja 9. navedene Tarife, po kom advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. tog Tarifnog broja, odnosno 425 poena. Podneskom kojim se traži naknada troškova pokreće se poseban prekršajni postupak - postupak naknade troškova, po kom zahtevu se donosi rešenje o troškovima. Žalba na takvo rešenje tarifira se u skladu sa Tarifnim brojem 11. dakle advokatu pripada nagrada uvećana za 100% iz Tarifnog broja 9. što u poenima iznosi 850 poena, a u skladu sa odredbom člana 15. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, (odnosno 25.500 dinara).


PITANJE

Šta se ima smatrati neobrazloženim podneskom sačinjenim u cilju pružanja stručne pomoći okrivljenom u pravcu odbrane od prekršaja, za koji okrivljeni ima pravo tražiti naknadu troškova?

ODGOVOR

Obrazloženi podnesak je onaj koji je neophodno potreban u cilju davanja odbrane okrivljenog, a da je na sudu da ceni koliko je podnesak bio neophodan u cilju davanja odbrane okrivljenog i u zavisnosti od toga da donese odluku, uz konstataciju da postupkom upravlja sud i da je on taj koji procenjuje kako će okrivljeni dati odbranu u svakom konkretnom slučaju.
Na ovakav zaključak upućuje odredba člana 140. stav 2. Zakona o prekršajima ("Sl.glasnik RS" br. 65/2013) kojom je propisano šta obuhvataju troškovi prekršajnog postupka, gde je pored ostalog u tački 7. propisano da su troškovi prekršajnog postupka nagrada i nužni izdaci branioca, u prilog čemu govori i odluka Vrhovnog kasacionog suda KZZ 1225/2014 od 16.12.2014. godine.
Istovremeno valja ukazati da je odredbom člana 148. Zakona o prekršajima propisana shodna primena propisa o naknadi troškova u krivičnom postupku.