Питања и одговори Одељења судске праксе Прекршајног апелационог суда на постављена питања, саобраћај


ПИТАЊЕ

Да ли окривљени коме је стављено на терет да у возилу опремљеном аналогним тахографом приликом надзора на путу није имао све захтеване исправе, односно да овлашћеном лицу надзорног органа није пружио на увид захтеване исправе, и то носаче података из тахографа свих возила којима је управљао, за период од претходних 28 дана као ни потврду о активностима возача, чини прекршај из члана 58. став 1. тачка 18. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима ("Службени гласник РС" бр. 96/2015 и 95/2018) или прекршај из члана 59. став 1. тачка 41. истог закона?

ОДГОВОР

Чини прекршај из члана 59. став 1. тачка 41. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима ("Службени гласник РС" бр. 96/2015 и 95/2018). (од 18.06.2019. године)


ПИТАЊЕ

Да ли постоји одговорност за прекршај из члана 330. став 1. тачка 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима лица рођеног на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, са држављанством Републике Србије и пребивалиштем на територији општине Неготин, које има важећу возачку дозволу за управљање оном категоријом возила које је потребна за управљање возилом са којим је затечен у саобраћају, издате од стране тзв. Републике Косово, а према сопственом признању не поседује возачку дозволу за управљање овом врстом возила издату на територији Репбулике Србије? (од 19.10.2017. године)

ОДГОВОР

Одредбом члана 178. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09… и 9/16) прописано је да моторним возилом, односно скупом возила може самостално да управља возач који испуњава прописане услове и има возачку дозволу за управљање возилом оне категорије којом управља, па како наведено лице није уписано у регистар возача према месту пребивалишта и нема издату возачку дозволу у смислу члана 179. наведеног Закона, чини прекршај из члана 330. став 1. тачка 1. горе поменутог Закона.


ПИТАЊЕ

Да ли лице које управља мопедом, а не поседује возачку дозволу, већ потврду о познавању саобраћајних прописа чини прекршај? (од 03.02.2017. године)

ОДГОВОР

Када лице управља мопедом и нема издату одговарајућу возволу, већ само потврду о познавању саобраћајних прописа, чини прекршај из члана 330. став 1. тачка 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно управља возилом без возачке дозволе оне категорије којом управља.


ПИТАЊЕ

Ако је возачу изречена заштитна мера забрана управљања моторним возилом СЕ категорије, да ли чини прекршај ако управља возилом С категорије, и обрнуто, ако је возачу изречена заштитна мера забрана управљања возилом С категорије, да ли чини прекршај ако управља возилима СЕ категорије? (од 13.01.2017. године)

ОДГОВОР

Уколико у време трајања заштитне мере забрана управљања моторним возилом С категорије, управља возилом СЕ категорије и обрнуто, возач не чини прекршај, јер су у питању посебне категорије возила.


ПИТАЊЕ

Да ли постоји један или два прекршаја из члана 331. став 1. тачка 80. Закона о безбедности саобраћаја на путевима у случају када окривљени управља путничким возилом које није уписано у јединствени регистар возила и којим вуче лаку приколцу која такође није уписана у јединствени регистар возила? (од 13.01.2017. године)

ОДГОВОР

У ситуацији када возач, окривљени управља путничким возилом које није уписано у јединствени регистар возила и којим вуче лаку приколицу која такође није уписана у јединствени регистар возила, окривљени чини два прекршаја из члана 331. став 1. тачка 80. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.


ПИТАЊЕ

Да ли лице којем је на основу члана 197. Закона о безбедности саобраћаја на путевима одузета возачка дозвола губи својство возача и да ли стога нема сврхе извршење мере забране управљања моторним возилом и да ли постоје законске сметење за извршење ове мере након што је правноснажним решењем одузета возачка дозвола? (од 05.12.2016. године)

ОДГОВОР

Својство возача се не стиче испуњењем законом прописаних услова, већ чињеницом да неко лице управља моторним возилом у саобраћају, како је то дефинисано одредбом члана 7. став 1. тачка 68. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09 – 9/16), у којем је прописано да је возач лице које на путу управља возилом, а на шта упућује и одредба члана 178. став 1. истог Закона.


ПИТАЊЕ

Да ли кандидат за возача, ком је изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом одређене категорије, може да одговара за прекршај из члана 331. став 1. тачка 61. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, у ситуацији када је отпочео теоријску и практичну обуку за возача друге категорије за коју му није изречена заштитна мера?

ОДГОВОР

Кандидат за возача коме је изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом одређене категорије одговара за прекршај из члана 331. став 1. тачка 61. Закона о безбедности саобраћаја на путевима у ситуацији када је отпочео теоријску и практичну обуку за возача друге категорије за коју му није изречена заштитна мера.


ПИТАЊЕ

Када постоји прекршај из члана 331. став 1. тачка 61. Закона о безбедности саобраћаја на путевима?

ОДГОВОР

Кандидат за возача коме је изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом одређене категорије одговара за прекршај из члана 331. став 1. тачка 61. Закона о безбедности саобраћаја на путевима у ситуацији када је отпочео теоријску и практичну обуку за возача друге категорије за коју му није изречена заштитна мера.


ПИТАЊЕ

Да ли се на возаче-инструкторе запослене у привредним друштвима за обуку кандидата за возаче, а који обављају обуку кандидата за управљање теретним возилима, примењују одредбе Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима или исти подлежу одредбама главе XII од члана 206. до члана 240. Закона о безбедности саобраћаја на путевима?

ОДГОВОР

Имајући у виду одредбе члана 2. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима ("Службени гласник РС" бр. 96/2015) који прописује предмет самог закона, на возаче-инструкторе запослене у привредним друштвима за обуку кандидата за возаче, а који обављају обуку кандидата за управљање теретним возилима, се НЕ ПРИМЕЊУЈУ одредбе Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима.


ПИТАЊЕ

Да ли лице које има пријављено пребивалиште на територији РС (у Барајеву), личну карту издату од ПУ Призрен, возачку дозволу издату од УНМИК, са истеклим роком важења, када управља возилом БГ регистарске ознаке на територији РС (ван Косова и Метохије) чини прекршај из члана 330. став 1. тачка 1. ЗОБС-на путевима?

ОДГОВОР

Одредбом члана 178. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима прописано је да моторним возилом, односно скупом возила може самостално да управља возач који испуњава прописане услове и има возачку дозволу за управљање возилом оне категорије којим управља, па како наведено лице није уписано у регистар возача према месту пребивалишта и нема издату возаку дозволу у смислу члана 179. наведеног Закона, чини прекршај из члана 330. став 1. тачка 1. горе поменутог Закона.