Pitanja i odgovori Odeljenja sudske prakse Prekršajnog apelacionog suda na postavljena pitanja, saobraćaj


PITANJE

Da li okrivljeni kome je stavljeno na teret da u vozilu opremljenom analognim tahografom prilikom nadzora na putu nije imao sve zahtevane isprave, odnosno da ovlašćenom licu nadzornog organa nije pružio na uvid zahtevane isprave, i to nosače podataka iz tahografa svih vozila kojima je upravljao, za period od prethodnih 28 dana kao ni potvrdu o aktivnostima vozača, čini prekršaj iz člana 58. stav 1. tačka 18. Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima ("Službeni glasnik RS" br. 96/2015 i 95/2018) ili prekršaj iz člana 59. stav 1. tačka 41. istog zakona?

ODGOVOR

Čini prekršaj iz člana 59. stav 1. tačka 41. Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima ("Službeni glasnik RS" br. 96/2015 i 95/2018). (od 18.06.2019. godine)


PITANJE

Da li postoji odgovornost za prekršaj iz člana 330. stav 1. tačka 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima lica rođenog na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, sa državljanstvom Republike Srbije i prebivalištem na teritoriji opštine Negotin, koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje onom kategorijom vozila koje je potrebna za upravljanje vozilom sa kojim je zatečen u saobraćaju, izdate od strane tzv. Republike Kosovo, a prema sopstvenom priznanju ne poseduje vozačku dozvolu za upravljanje ovom vrstom vozila izdatu na teritoriji Repbulike Srbije? (od 19.10.2017. godine)

ODGOVOR

Odredbom člana 178. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09… i 9/16) propisano je da motornim vozilom, odnosno skupom vozila može samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojom upravlja, pa kako navedeno lice nije upisano u registar vozača prema mestu prebivališta i nema izdatu vozačku dozvolu u smislu člana 179. navedenog Zakona, čini prekršaj iz člana 330. stav 1. tačka 1. gore pomenutog Zakona.


PITANJE

Da li lice koje upravlja mopedom, a ne poseduje vozačku dozvolu, već potvrdu o poznavanju saobraćajnih propisa čini prekršaj? (od 03.02.2017. godine)

ODGOVOR

Kada lice upravlja mopedom i nema izdatu odgovarajuću vozvolu, već samo potvrdu o poznavanju saobraćajnih propisa, čini prekršaj iz člana 330. stav 1. tačka 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, odnosno upravlja vozilom bez vozačke dozvole one kategorije kojom upravlja.


PITANJE

Ako je vozaču izrečena zaštitna mera zabrana upravljanja motornim vozilom SE kategorije, da li čini prekršaj ako upravlja vozilom S kategorije, i obrnuto, ako je vozaču izrečena zaštitna mera zabrana upravljanja vozilom S kategorije, da li čini prekršaj ako upravlja vozilima SE kategorije? (od 13.01.2017. godine)

ODGOVOR

Ukoliko u vreme trajanja zaštitne mere zabrana upravljanja motornim vozilom S kategorije, upravlja vozilom SE kategorije i obrnuto, vozač ne čini prekršaj, jer su u pitanju posebne kategorije vozila.


PITANJE

Da li postoji jedan ili dva prekršaja iz člana 331. stav 1. tačka 80. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u slučaju kada okrivljeni upravlja putničkim vozilom koje nije upisano u jedinstveni registar vozila i kojim vuče laku prikolcu koja takođe nije upisana u jedinstveni registar vozila? (od 13.01.2017. godine)

ODGOVOR

U situaciji kada vozač, okrivljeni upravlja putničkim vozilom koje nije upisano u jedinstveni registar vozila i kojim vuče laku prikolicu koja takođe nije upisana u jedinstveni registar vozila, okrivljeni čini dva prekršaja iz člana 331. stav 1. tačka 80. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.


PITANJE

Da li lice kojem je na osnovu člana 197. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima oduzeta vozačka dozvola gubi svojstvo vozača i da li stoga nema svrhe izvršenje mere zabrane upravljanja motornim vozilom i da li postoje zakonske smetenje za izvršenje ove mere nakon što je pravnosnažnim rešenjem oduzeta vozačka dozvola? (od 05.12.2016. godine)

ODGOVOR

Svojstvo vozača se ne stiče ispunjenjem zakonom propisanih uslova, već činjenicom da neko lice upravlja motornim vozilom u saobraćaju, kako je to definisano odredbom člana 7. stav 1. tačka 68. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09 – 9/16), u kojem je propisano da je vozač lice koje na putu upravlja vozilom, a na šta upućuje i odredba člana 178. stav 1. istog Zakona.


PITANJE

Da li kandidat za vozača, kom je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom određene kategorije, može da odgovara za prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 61. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, u situaciji kada je otpočeo teorijsku i praktičnu obuku za vozača druge kategorije za koju mu nije izrečena zaštitna mera?

ODGOVOR

Kandidat za vozača kome je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom određene kategorije odgovara za prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 61. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u situaciji kada je otpočeo teorijsku i praktičnu obuku za vozača druge kategorije za koju mu nije izrečena zaštitna mera.


PITANJE

Kada postoji prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 61. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima?

ODGOVOR

Kandidat za vozača kome je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom određene kategorije odgovara za prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 61. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u situaciji kada je otpočeo teorijsku i praktičnu obuku za vozača druge kategorije za koju mu nije izrečena zaštitna mera.


PITANJE

Da li se na vozače-instruktore zaposlene u privrednim društvima za obuku kandidata za vozače, a koji obavljaju obuku kandidata za upravljanje teretnim vozilima, primenjuju odredbe Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima ili isti podležu odredbama glave XII od člana 206. do člana 240. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima?

ODGOVOR

Imajući u vidu odredbe člana 2. Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima ("Službeni glasnik RS" br. 96/2015) koji propisuje predmet samog zakona, na vozače-instruktore zaposlene u privrednim društvima za obuku kandidata za vozače, a koji obavljaju obuku kandidata za upravljanje teretnim vozilima, se NE PRIMENJUJU odredbe Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.


PITANJE

Da li lice koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji RS (u Barajevu), ličnu kartu izdatu od PU Prizren, vozačku dozvolu izdatu od UNMIK, sa isteklim rokom važenja, kada upravlja vozilom BG registarske oznake na teritoriji RS (van Kosova i Metohije) čini prekršaj iz člana 330. stav 1. tačka 1. ZOBS-na putevima?

ODGOVOR

Odredbom člana 178. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano je da motornim vozilom, odnosno skupom vozila može samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja, pa kako navedeno lice nije upisano u registar vozača prema mestu prebivališta i nema izdatu vozaku dozvolu u smislu člana 179. navedenog Zakona, čini prekršaj iz člana 330. stav 1. tačka 1. gore pomenutog Zakona.