Питања и одговори Одељења судске праксе Прекршајног апелационог суда на постављена питања, привреда


ПИТАЊЕ

Да ли лице које се као предузетник регистровало у Агенцији за привредне регистре за обављање послова превоза, а није исходовао одобрење градске, односно општинске управе, има својство предузетника и превозника?

ОДГОВОР

Лице које је регистровало своју делатност има својство предузетника, пошто је као такав регистрован у регистру Агенције за привредне регистре, али пошто није исходовао одобрење градске, односно општинске управе у смислу члана 2. став 1. тачка 30. Закона о превозу путника у друмском саобраћају, нема својство превозника. Стога, уколико се у поступању окривљеног утврде радње превоза, исти чини прекршај из члана 169. став 1. тачка 1. у вези става 4. Закона о превозу путника у друмском саобраћају, за који му се изричу све прописане санкције.


ПИТАЊЕ

Да ли је прекршај из члана 43. Закона о комуналној полицији ("Службени гласник РС" бр. 51/2009) спречавање службеног лица у обављању службене делатности, када контролисано лице одбије да да личну карту на увид комуналном полицајцу ради утврђивања идентитета, имајући при том у виду да је ова радња санкционисана чланом 29. став 1. тачка 5. Закона о личној карти ("Службени гласник РС" бр. 62/2006 и 36/2011)? (од 28.04.2016. године)

ОДГОВОР

Прекршаји из члана 43. Закона о комуналној полицији и из члана 29. став 1. тачка 6. (раније тачка 5.) Закона о личној карти имају различит чињеничи опис прекршајне радње, те да се ради о два различита прекршаја, због чега се у ситуацији описаној у постављеном питању ради о прекршају из члана 43. Закона о комуналној полицији.
Наиме, чланом 43. Закона о комуналној полицији ("Службени гласник РС" бр. 51/2009) прописано је кажњавање лица које омета или спречава комуналног полицајца у обављању послова комуналне полиције.
У члану 10. став 1. овог Закона прописано је да се послови комуналне полиције обављају организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања реда, предузимањем других превентивних мера и применом овим законом предвиђених овлашћења комуналне полиције.
Према члану 16. став 1. тачка 3. Закона о комуналној полицији, комунални полицајац у обављању послова комуналне полиције има овлашћење провере идентитета које је даље регулисано чланом 19. Закона, где је у ставу 4. прописано да се провера идентетита врши увидом у личну исправу или на основу изјаве лица чији је идентитет проверен.
Са друге стране, чланом 29. став 1. тачка 5. Закона о личној карти ("Службени гласник РС" бр. 62/2006) је прописано кажњавање лица које одбије да покаже личну карту службеном лицу овлашћеном за легитимисање, која радња је након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о личној карти ("Службени гласник РС" бр. 36/2011) прописана као кажњива одредбом члана 29. став 1. тачка 6., за поступање противно члану 21. став 1. овог Закона.