Питања и одговори Одељења судске праксе Прекршајног апелационог суда на постављена питања, привреда


ПИТАЊЕ

Да ли чињенични опис захтева за покретање прекршајног поступка (и следствено изрека пресуде) код прекршаја из чл. 274. ст. 1. т. 5. Закона о накнадама за коришћење јавних добара мора да садржи врсту и количину увезених производа?

ОДГОВОР

Изрека пресуде код прекршаја из чл. 274. ст. 1. т. 5. Закона о накнадама за коришћење јавних добара мора да садржи врсту и количину увезених производа, јер обавеза достављања годишњих извештаја Агенцији за заштиту животне средине постоји само у односу на категорију производа који после употребе постају посебни токови отпада. Према одредби чл. 144. ст. 4. Закона о накнадама за коришћење јавних добара при достављању извештаја Агенцији обвезник уноси податке о извору загађивања, а извор су управо ти производи, тако да њихову врсту и количину мора да садржи како захтев за покретање прекршајног поступка тако и пресуда која се у односу на поднети захтев доноси. Од врсте производа зависи постојање противправности радње која се окривљеном ставља на терет по одредби чл. 144. ст. 4. тог Закона, а количина је значајна за одлуку о санкцији која ће се учиниоцу изрећи уколико се утврди његова одговорност. (од 05. и 06.10.2020. године)


ПИТАЊЕ

Да ли лице које се као предузетник регистровало у Агенцији за привредне регистре за обављање послова превоза, а није исходовао одобрење градске, односно општинске управе, има својство предузетника и превозника?

ОДГОВОР

Лице које је регистровало своју делатност има својство предузетника, пошто је као такав регистрован у регистру Агенције за привредне регистре, али пошто није исходовао одобрење градске, односно општинске управе у смислу члана 2. став 1. тачка 30. Закона о превозу путника у друмском саобраћају, нема својство превозника. Стога, уколико се у поступању окривљеног утврде радње превоза, исти чини прекршај из члана 169. став 1. тачка 1. у вези става 4. Закона о превозу путника у друмском саобраћају, за који му се изричу све прописане санкције.


ПИТАЊЕ

Да ли је прекршај из члана 43. Закона о комуналној полицији ("Службени гласник РС" бр. 51/2009) спречавање службеног лица у обављању службене делатности, када контролисано лице одбије да да личну карту на увид комуналном полицајцу ради утврђивања идентитета, имајући при том у виду да је ова радња санкционисана чланом 29. став 1. тачка 5. Закона о личној карти ("Службени гласник РС" бр. 62/2006 и 36/2011)? (од 28.04.2016. године)

ОДГОВОР

Прекршаји из члана 43. Закона о комуналној полицији и из члана 29. став 1. тачка 6. (раније тачка 5.) Закона о личној карти имају различит чињеничи опис прекршајне радње, те да се ради о два различита прекршаја, због чега се у ситуацији описаној у постављеном питању ради о прекршају из члана 43. Закона о комуналној полицији.
Наиме, чланом 43. Закона о комуналној полицији ("Службени гласник РС" бр. 51/2009) прописано је кажњавање лица које омета или спречава комуналног полицајца у обављању послова комуналне полиције.
У члану 10. став 1. овог Закона прописано је да се послови комуналне полиције обављају организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања реда, предузимањем других превентивних мера и применом овим законом предвиђених овлашћења комуналне полиције.
Према члану 16. став 1. тачка 3. Закона о комуналној полицији, комунални полицајац у обављању послова комуналне полиције има овлашћење провере идентитета које је даље регулисано чланом 19. Закона, где је у ставу 4. прописано да се провера идентетита врши увидом у личну исправу или на основу изјаве лица чији је идентитет проверен.
Са друге стране, чланом 29. став 1. тачка 5. Закона о личној карти ("Службени гласник РС" бр. 62/2006) је прописано кажњавање лица које одбије да покаже личну карту службеном лицу овлашћеном за легитимисање, која радња је након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о личној карти ("Службени гласник РС" бр. 36/2011) прописана као кажњива одредбом члана 29. став 1. тачка 6., за поступање противно члану 21. став 1. овог Закона.