Одговори Одељења судске праксе Прекршајног апелационог суда на постављена питања, материјално право


ПИТАЊЕ

Да ли је могуће поводом захтева за покретање прекршајног поступка само против правног лица покренути, водити и утврдити прекршајну одговорност правног лица, уколико је истовремено или претходно са захтевом за покретање прекршајног поступка против правног лица поднета и кривична пријава против одговорног лица, јер постоји сумња да је одговорно лице учинило пореско кривично дело? Односно, на који начин решити питање прекршајне одговорности правног лица за учињени порески прекршај, када се у поступку пореске контроле дође до сазнања да чињенице и околности указују на постојање основа сумње да је одговорно лице извршило пореско кривично дело, ако нису испуњени услови за подношење кривичне пријаве и против правног лица?

ОДГОВОР

Сагласно одредби члана 27. став 3. тачка 2. Закона о прекршајима ("Службени гласник РС" број 65/13 и 13/16) могуће је само против правног лица покренути, водити поступак и утврдити одговорност овог лица под условима из става 2. тог члана. Кривица-одговорност физичког или одговорног лица у правном лицу за учињено кривично дело или привредни преступ не искључује одговорност правног лица за прекршај (члан 27. став 4. Закона о прекршајима) јер би у том случају постојала правна сметња за утврђивање одговорности одговорног лица у прекршајном поступку. Подносилац захтева би у захтеву за покретање прекршајног поступка требало да означи лице чијом радњом или пропуштањем дужног надзора је дошло до противправног поступања правног лица, као и чињеницу да је против тог лица поднета кривична пријава за одређено кривично дело.