Pitanja i odgovori Odeljenja sudske prakse Prekršajnog apelacionog suda na postavljena pitanja, materijalno pravo


PITANJE

Da li je moguće povodom zahteva za pokretanje prekršajnog postupka samo protiv pravnog lica pokrenuti, voditi i utvrditi prekršajnu odgovornost pravnog lica, ukoliko je istovremeno ili prethodno sa zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica podneta i krivična prijava protiv odgovornog lica, jer postoji sumnja da je odgovorno lice učinilo poresko krivično delo? Odnosno, na koji način rešiti pitanje prekršajne odgovornosti pravnog lica za učinjeni poreski prekršaj, kada se u postupku poreske kontrole dođe do saznanja da činjenice i okolnosti ukazuju na postojanje osnova sumnje da je odgovorno lice izvršilo poresko krivično delo, ako nisu ispunjeni uslovi za podnošenje krivične prijave i protiv pravnog lica?

ODGOVOR

Saglasno odredbi člana 27. stav 3. tačka 2. Zakona o prekršajima ("Službeni glasnik RS" broj 65/13 i 13/16) moguće je samo protiv pravnog lica pokrenuti, voditi postupak i utvrditi odgovornost ovog lica pod uslovima iz stava 2. tog člana. Krivica-odgovornost fizičkog ili odgovornog lica u pravnom licu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup ne isključuje odgovornost pravnog lica za prekršaj (član 27. stav 4. Zakona o prekršajima) jer bi u tom slučaju postojala pravna smetnja za utvrđivanje odgovornosti odgovornog lica u prekršajnom postupku. Podnosilac zahteva bi u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka trebalo da označi lice čijom radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora je došlo do protivpravnog postupanja pravnog lica, kao i činjenicu da je protiv tog lica podneta krivična prijava za određeno krivično delo.