Питања и одговори Одељења судске праксе Прекршајног апелационог суда на постављена питања, јавна безбедност


ПИТАЊЕ

Да ли постоји прекршајна одговорност физичког лица, одговорног лица у правном лицу и правног лица на основу члана 49. став 1. тачка 8. у вези члана 32. Закона о оружју и муницији ("Службени гласник РС", бр. 59/16) када је од физичког лица уз потврду привремено одузето оружје – ловачки карабин и револвер, које то лице поседује регистровано на своје име, као и ловачки карабин, при чему је као правни основ за држање ловачког карабина, који је власништво ЈП „Србија шуме“, физичко лице поседовало потврду о датом ловачком оружју на коришћење издату од Шумске управе, као лицу које по прописима о ловству има право на лов? (од 31.08.2017. године)

ОДГОВОР

Према члану 16. став 5. Закона о оружју и муницији, оружни лист за држање и ношење оружја издаје се за ловачко и спортско оружје.
Чланом 47. став 1. тачка 6. истог Закона прописано је кажњавање физичког лица које у року о 8 дана од дана извршене набавке оружја не поднесе захтев надлежном органу ради издавања оружног листа у складу са чланом 17. став 1. овог Закона.
У члану 49. став 1. тачка 8. Закона о оружју и муницији прописана је новчана казна за правно лице које изврши послугу оружја супротно члану 32. овог закона, где је у ставу 3. прописано да се ловачко оружје може дати ловцу уколико и сам има оружни лист за ту врсту оружја, док је тачком 9. наведене законске одредбе прописано кажњавање правног лица чији представник није био присутан за време трајања послуге супротно члану 32. став 8. овог закона, где је прописано да у случајевима из става 3. и 4. овог члана, власник регистрованог оружја или његов представник ако је власник правно лице, уколико није присутан за време трајања послуге, може дати оружје на послугу уз пријаву надлежном органу.
Ставом 2. и 3. казнене одредбе из члана 49. прописано је кажњавање предузетника и одговорног лица у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Полазећи од цитираних законских одредби, ваља напоменути да постојање прекршајне одговорности зависи искључиво од тога да ли физичко лице – ловац поседује оружни лист за исту врсту оружја (члан 3. Закона о оружју и муницији) што треба имати у виду.
У сваком случају, одговорност окривљених и исход поступка зависи од чињеничног описа прекршаја из захтева за покретање прекршајног поступка, предложених доказа и утврђеног чињеничног стања у току поступка – да ли су у радњама окривљених остварена обележја прекршаја за који се захтевом терете.


ПИТАЊЕ

Да ли лице које носи нож на преклапање дужине сечива око 10 цм чини прекршај по новом Законо о оружју и муницији?

ОДГОВОР

Чланом 48. став 1. тачка 4. Закона о оружју и муницији ("Службени гласник РС" бр. 20/2015) прописано је кажњавање физичког лица које на јавном месту носи онеспособљено ватрено оружје, старо оружје и његове модерне копије које не користе метак са централним или ивичним паљењем и хладно оружје супротно члану 26. став 1. овог Закона.
Чланом 3. став 1. тачка 14. Закона о оружју и муницији прописано је да је хладно оружје боксер, бодеж, кама, сабља, бајонет и други предмети којима је основна намена напад.
Када се има у виду да нож на преклапање није таксативно наведен у напред цитираној законској одредби, потребно је у сваком конкретном случају утврђивати која је намена таквог ножа у конкретној ситуацији, с обзиром на околности, својства окривљеног и слично.