Pitanja i odgovori Odeljenja sudske prakse Prekršajnog apelacionog suda na postavljena pitanja, javna bezbednost


PITANJE

Da li postoji prekršajna odgovornost fizičkog lica, odgovornog lica u pravnom licu i pravnog lica na osnovu člana 49. stav 1. tačka 8. u vezi člana 32. Zakona o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", br. 59/16) kada je od fizičkog lica uz potvrdu privremeno oduzeto oružje – lovački karabin i revolver, koje to lice poseduje registrovano na svoje ime, kao i lovački karabin, pri čemu je kao pravni osnov za držanje lovačkog karabina, koji je vlasništvo JP „Srbija šume“, fizičko lice posedovalo potvrdu o datom lovačkom oružju na korišćenje izdatu od Šumske uprave, kao licu koje po propisima o lovstvu ima pravo na lov?

ODGOVOR

Prema članu 16. stav 5. Zakona o oružju i municiji, oružni list za držanje i nošenje oružja izdaje se za lovačko i sportsko oružje.
Članom 47. stav 1. tačka 6. istog Zakona propisano je kažnjavanje fizičkog lica koje u roku o 8 dana od dana izvršene nabavke oružja ne podnese zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u skladu sa članom 17. stav 1. ovog Zakona.
U članu 49. stav 1. tačka 8. Zakona o oružju i municiji propisana je novčana kazna za pravno lice koje izvrši poslugu oružja suprotno članu 32. ovog zakona, gde je u stavu 3. propisano da se lovačko oružje može dati lovcu ukoliko i sam ima oružni list za tu vrstu oružja, dok je tačkom 9. navedene zakonske odredbe propisano kažnjavanje pravnog lica čiji predstavnik nije bio prisutan za vreme trajanja posluge suprotno članu 32. stav 8. ovog zakona, gde je propisano da u slučajevima iz stava 3. i 4. ovog člana, vlasnik registrovanog oružja ili njegov predstavnik ako je vlasnik pravno lice, ukoliko nije prisutan za vreme trajanja posluge, može dati oružje na poslugu uz prijavu nadležnom organu.
Stavom 2. i 3. kaznene odredbe iz člana 49. propisano je kažnjavanje preduzetnika i odgovornog lica u pravnom licu za prekršaj iz stava 1. ovog člana.
Polazeći od citiranih zakonskih odredbi, valja napomenuti da postojanje prekršajne odgovornosti zavisi isključivo od toga da li fizičko lice – lovac poseduje oružni list za istu vrstu oružja (član 3. Zakona o oružju i municiji) što treba imati u vidu.
U svakom slučaju, odgovornost okrivljenih i ishod postupka zavisi od činjeničnog opisa prekršaja iz zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, predloženih dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja u toku postupka – da li su u radnjama okrivljenih ostvarena obeležja prekršaja za koji se zahtevom terete.


PITANJE

Da li lice koje nosi nož na preklapanje dužine sečiva oko 10 cm čini prekršaj po novom Zakono o oružju i municiji?

ODGOVOR

Članom 48. stav 1. tačka 4. Zakona o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS" br. 20/2015) propisano je kažnjavanje fizičkog lica koje na javnom mestu nosi onesposobljeno vatreno oružje, staro oružje i njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem i hladno oružje suprotno članu 26. stav 1. ovog Zakona.
Članom 3. stav 1. tačka 14. Zakona o oružju i municiji propisano je da je hladno oružje bokser, bodež, kama, sablja, bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namena napad.
Kada se ima u vidu da nož na preklapanje nije taksativno naveden u napred citiranoj zakonskoj odredbi, potrebno je u svakom konkretnom slučaju utvrđivati koja je namena takvog noža u konkretnoj situaciji, s obzirom na okolnosti, svojstva okrivljenog i slično.