Pitanja i odgovori Odeljenja sudske prakse Prekršajnog apelacionog suda na postavljena pitanja, izvršenje


Da li je dozvoljen pravni lek na rešenje o obustavi postupka zbog nastupanja relativne zastarelosti u postupku izvršenja konačnih i izvršnih prekršajnih naloga, koji pravni lek (prigovor ili žalba), u kom roku (3 ili 8 dana) i kome se pravni lek izjavljuje (veću Prekršajnog suda u Beogradu ili Prekršajnom apelacionom sudu)?

ODGOVOR

Izvršenje sankcija izrečenih u prekršajnom postupku predstavlja poseban postupak, ali usko povezan sa postupkom u kome su ove sankcije izrečene, kao logičan sled tog postupka. U prilog navedenog govori i činjenica da je posebnim odredbama Zakona o prekršajima regulisano pitanje zastarelosti izvršenja kazne i zaštitne mere (čl. 85 Zakona o prekršajima) i izvršenje odluka (glava XXXV tog Zakona). Samim tim i izvršni postupak mora biti okončan bilo sprovođenjem izvršenja, bilo donošenjem odluke kojom se utvrđuje da se iz određenih razloga ovaj postupak ne može dalje sprovoditi, u koje razloge spada i zastarelost izvršenja. Kako glava XXXV tog Zakona ne sadrži posebne odredbe o obustavi postupka to će se u slučaju koji navodite analognom primenom čl. 248 st. 1 tač. 6 u vezi čl. 85 Zakona o prekršajima rešenjem obustaviti postupak zbog relativne zastarelosti izvršenja kazne iz konačnih i izvršnih prekršajnih naloga. Na ova rešenja žalba je dozvoljena jer zakonom nije isključena (čl . 259 st. 2 Zakona o prekršajima) i o istoj odlučuje Prekršajni apelacioni sud (čl. 258 st. 1 tog Zakona). (od 04.12.2019. godine)


PITANJE

Da li se član 85. st. 1. Zakona o prekršajima odnosi i na kazne izrečene prekršajnim nalogom, odnosno da li kod konačnih i izvršnih prekršajnih naloga dolazi do nastupanja relativne zastarelosti?

ODGOVOR

Odredbu člana 85. st. 1. Zakona o prekršajima bi trebalo analogno primenjivati i na izvršenje kazni izrečenih konačnim i izvršnim prekršajnim nalozima jer bi u suprotnom, kako pravilno konstatujete u svom dopisu, ova kažnjena lica bila dovedena u neravnopravan položaj u odnosu na lica kojima su kazne izrečene pravosnažnim presudama. (od 31.07.2019. godine)


PITANJE

Da li se predaja konačnog i izvršnog naloga sudu na izvršenje, formiranje predmeta i istovremeno unošenje izrečene kazne u registar neplaćenih kazni smatra prekidom zastarevanja u smislu člana 85. st. 4. Zakona o prekršajima ili se zastarelost prekida prvom radnjom suda – donošenjem rešenja o izvršenju?

ODGOVOR

Kako je odredbom člana 85. st. 4. Zakona o prekršajima propisano da se zastarevanje prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne, odnosno zaštitne mere, dostavljanje konačnog prekršajnog naloga sa zabeleškom da novčana kazna nije plaćena nadležnom prekršajnom sudu da bi izrečenu kaznu uneo u registar i sproveo postupak izvršenja predstavlja radnju nadležnog organa koja prekida zastarevanje. (od 31.07.2019. godine)


PITANJE

Kakvu vrstu odluke bi trebalo doneti u postpku izvršenja u slučaju nastupanja relativne zastarelosti za izvršenje izrečene kazne i zaštitne mere?

ODGOVOR

Konačni prekršajni nalog ili pravosnažna presuda dostavljeni prekršajnom sudu radi izvršenja sankcija mogu se tretirati predlogom za izvršenje (ili trebalo bi tretirati). Pošto je već rečeno da to predstavlja radnju koja prekida zastarevanje dostavljanje izvršnih isprava sudu možemo smatrati radnjom kojom započinje izvršni postupak te će se isti, u slučaju nastupanja relativne zastare, obustaviti rešenjem. (od 31.07.2019. godine)


PITANJE

Kako postupiti u postupku izvršenja novčane kazne izrečene presudom prekršajnog suda UDRUŽENJU, kao pravnom licu koje je prema registru aktivno, a nema tekući račun ni u jednoj poslovnoj banci? (od 07.06.2019. godine)

ODGOVOR

U slučaju da je od organa nadležnog za sprovođenje prinudne naplate na sredstvima sa računa dužnika dobijen podatak da kažnjeno UDRUŽENJE sa statusom pranog lica nema tekući račun ni u jednoj poslovnoj banci, prekršajni sud koji je doneo rešenje o izvršenju će posle izvesnog vremena ponovo pokušati da kaznu izvrši na način propisan članom 319. Zakona o prekršajima jer postoji mogućnost da je kažnjeni u međuvremenu ovaj račun otvorio. Ukoliko preti nastupanje zastarelosti izvršenja kazne (član 85. Zakona o prekršajima) sud će postupiti u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (član 4. stav 3. u vezi člana 129. tog Zakona).


PITANJE

Ko je nadležan za izvršenje zaštitne mere oduzimanja protivvrednosti predmeta prekršaja, da li podnosilac zahteva ili sud koji je kaznu izrekao?

ODGOVOR

Prema članu 314. stav 1. Zakona o prekršajima ("Sl.glasnik RS" br. 65/2013 i 13/2016) novčanu kaznu izrečenu za prekršaj, troškove prekršajnog postupka, kao i druge novčane iznose koji su dosuđeni po osnovu naknade štete, na osnovu imovinskopravnog zahteva ili po osnovu oduzimanja imovinske koristi izvršava prekršajni sud koji ih je izrekao, odnosno sud na čijem području je izdat prekršajni nalog, a prema stavu 6. istog člana neplaćene troškove postupka i druge novčane iznose dosuđene na osnovu imovinskopravnog zahteva, naknade štete ili oduzimanja imovinske koristi sud će naplatiti prinudnim putem, o čemu donosi posebno rešenje u skladu sa članom 315. navedenog zakona.
Iz napred navedenih zakonskih odredbi sledi zaključak da je za izvršenje zaštitne mere naplate protivvrednosti predmeta prekršaja stvarno nadležan prekršajni sud koji je doneo prvostepenu presudu koja se izvršava.


PITANJE

Da li je sud u obavezi da unapred iz svojih sredstava isplati troškove sprovođenja kažnjenog na izdržavanje kazne zatvora u postupku izvršenja?

ODGOVOR

Troškove sprovođenja na izdržavanje kazne zatvora snosi kažnjeni, kako je to propisano članom 57. stav 5. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Sl. glasnik RS" br. 55/2014), a imajući u vidu odredbe člana 147. Zakona o prekršajima sud nije u obavezi da ove troškove isplati unapred.


PITANJE

Kada nastupa izvršnost presude kojom se usvaja sporazum o priznanju prekršaja, obzirom na odredbe člana 237. stav 2. i člana 307. stav 4. Zakona o prekršajima? (od 18.09.2017. godine)

ODGOVOR

Datum izvršnosti presude suda o usvajanju sporazuma o priznanju prekršaja ne opredeljuje činjenica što je ista uručena okrivljenom po isteku roka od petnaest dana od dana pravnosnažnosti, već se u pogledu vremena izvršnosti takve presude treba striktno pridržavati roka propisanog u odredbi člana 307. stav 4. Zakona o prekršajima ("Službeni glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016).


PITANJE

Na koji način naplatiti neplaćenu sudsku taksu utvrđenu u nalogu ili opomeni za plaćanje sudske takse? (od 18.09.2017. godine)

ODGOVOR

Imajući u vidu da je odredbom čl na 42. Zakona o sudskim taksama („Sl. gl. RS“, br. 28/94… i 106/2015) propisano da sud neće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu takse koja ne prelazi iznos najniže takse koja se plaća za tužbu u parničnom postupku, to se iznos neplaćene sudske takse u prekršajnom postupku ne može prinudno izvršavati, osim ukoliko se istovremeno ne naplaćuje od istog taksenog dužnika iznos veći od 1.900,00 dinara.


PITANJE

Da li se donosi rešenje o stavljanju van snage rešenja o izvršenju na osnovu člana 315. stav 4. Zakona o prekršajima, u situaciji kada je doneto rešenje kojim je neplaćena novčana kazna zamenjena u kaznu zatvora, a nakon donošenja tog rešenja (kažnjeni nije upućen na izdržavanje kazne zatvora), kažnjeni je platio u celosti kaznu? (od 28.07.2017. godine)

ODGOVOR

Odredbom člana 153. Zakona o prekršajima propisano je da u prekršajnom postupku sud donosi odluke u obliku: presude, rešenja i naredbe. Imajući u vidu navedenu odredbu i da se radi o meritornom odlučivanju u postupku izvršenja sudske odluke, valja postupiti u skladu sa članom 315. stav 4. Zakona o prekršajima i rešenjem staviti van snage rešenje o izvršenju.


PITANJE

Ko odlučuje po molbi za odlaganje početka izvršenja kazne zatvora, da li sudija koji postupa po predmetu ili predsednik u sudu kome je molba upućena? (od 20.03.2017. godine)

ODGOVOR

Po molbi za odlaganje početka izvršenja kazne zatvora odlučuje sudija koji postupa po predmetu, što proizilazi iz odredbi člana 225. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Službeni glasnik RS", br. 55/14), prema kojima se molba za odlaganje podnosi prekršajnom sudu koji je uputio kažnjenog na izvršenje kazne (stav 1.) koji sud je dužan da povodom molbe donese rešenje u roku od tri dana od prijema molbe (stav 3).


PITANJE

Da li se spisi predmeta mogu arhivirati ako nadležna Policijska uprava u postupku izvršenja odluke ne dostavi izveštaj o izvršenju kaznenih poena? (od 20.03.2017. godine)

ODGOVOR

Ministarstvo unutrašnjih poslova je kao organ uprave shodno članu 98. stav 2. Zakona o prekršajima dužno da odgovori na svaki zahtev suda i dostavi obaveštenje o upisu kaznenih poena, jer se predmet ne može arhivirati dok u spisima nema obaveštenja da su izvršene sve prekršajne sankcije.


PITANJE

Kako da postupa sud u postupku izvršenja prekršajnog naloga za lice koje je odlukom suda u potpunosti lišeno poslovne sposobnosti? (od 01.02.2017. godine)

ODGOVOR

Ukoliko je sudu dostavljen dokaz o potpunom lišenju poslovne sposobnosti, postupak treba obustaviti, a nalog vratiti izdavaocu.


PITANJE

Ko je nadležan za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog novca na ime novčane kazne? (od 10.10.2016. godine)

ODGOVOR

Odredbom člana 150. stav 1. Sudskog poslovnika propisano je da ako je kažnjeno lice novčanu kaznu, troškove postupka, odnosno imovinsku korist, više ili pogrešno uplatilo, nadležni prekršajni sud je dužan da donese rešenje sa nalogom o vraćanju pogrešno ili više uplaćenog iznosa, dok je odredbom stava 2. istog člana Sudskog poslovnika propisano da se rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja nadležnom organu za poslove finansija radi povraćaja pogrešno ili više uplaćenog iznosa od korisnika na čiji je račun iznos uplaćen, te je za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog novca na ime novčane kazne nadležan prekršajni sud.


PITANJE

Koji sud je nadležan za ivršenje izrečene kazne zatvora licu koje ima prebivlašte u drugom mestu, a koje je van teritorije sedišta suda koji je kaznu izrekao, a kada se radi o izvršenju pre pravnosnažnosti? (od 01.09.2016. godine)

ODGOVOR

U slučaju izvršenja izrečene kazne zatvora licu koje ima prebivalište u drugom mestu, a koje je van teritorije sedišta suda koji je kaznu izrekao po članu 308. Zakona o prekršajima, iz razloga celishodnosti nalog treba da izda sud koji je doneo presudu kojom se zatvor izriče, a u ostalim slučajevima radi se o zamolnom izvršenju kazne zatvora kada treba primeniti član 217. stav 3. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i zavode se pod oznakom Ipr 1, po članu 298b. Sudskog poslovnika.


PITANJE

Čija je nadležnost naplata sudskih taksi (Zakon o sudskim taksama, "Službeni glasnik RS", br. 28/94 ... i 106/15)? (od 01.09.2016. godine)

ODGOVOR

Ukoliko je pokrenut postupak prinudne naplate sudskih taksi pre 01.01.2016. godine, nadležan je organ za poslove javnih prihoda, obzirom da je on nakon prispeća obaveštenja od strane suda bio nadležan da pokrene postupak, a nakon tog datuma nadležnost za pokretnje postupka prinudne naplate je prešla na sud.
Kako je odredbom člana 42. Zakona o sudskim taksama propisano da sud neće pokretati postupak za prinudnu naplatu takse koja ne prelazi iznos najniže takse koja se plaća za tužbu u parničnom postupku, to se iznos neplaćene sudske takse u prekršajnom postupku ne može prinudno izvršavati, osim ukoliko se istovremeno ne naplaćuje od istog taksenog dužnika iznos veći od 1.900,00 dinara.


PITANJE

Kako da postupa izvršni sudija kada se izda prekršajni nalog pravnom licu koje je u stečaju, tj. koju odluku izvršni sudija treba da donese, s obzirom da je Zakonom o stečaju propisano da se nad pravnim licem koje je u stečaju ne može voditi izvršni postupak, kao i da li kad izvršni sudija donese rešenje o izvršenju za pravno lice, pa pravno lice izjavi prigovor u kojem navodi da se nalazi u stečaju, a veće po prigovoru pravnog lica stavi van snage rešenje o izvršenju sa obrazloženjem da se pravno lice nalazi u stečaju? (od 09.01.2016. godine)

ODGOVOR

Kada se izda prekršajni nalog pravnom licu koje je u stečaju, a zatim na osnovu takvog prekršajnog naloga prvostepeni sud donese rešenje o izvršenju, Veće prvostepenog suda će po prigovoru pravnog lica u kojem navodi da se nalazi u stečaju, staviti van snage rešenje o izvršenju (ili doneti rešenje o obustavi postupka izvršenja u smislu člana 80. i člana 93. stav 2. Zakona o stečaju), a nakon toga sud će izdavocu prekršajnog naloga dostaviti odluku Veća po izjavljenom prigovoru, sa propratnim aktom da izvršenje takvog prekršajnog naloga nije moguće.


PITANJE

Da li je za sprovođenje rešenja o izvršenju popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari nadležan Osnovni sud, a u smislu člana 315. Zakona o prekršajima, a iz razloga što se veći broj osnovnih sudova oglašava stvarno nenadležnim za sprovođenje ovih rešenja o izvršenju, uz pozivanje na rešenje Vrhovnog kasacionog suda Us. 43/14 od 29.10.2015. godine.

ODGOVOR

Odredbama člana 314. stav 1., člana 315. stav 1., člana 316. i člana 318. stav 1. tačka 1-3 Zakona o prekršajima ("Službeni glasnik RS" br. 65/2013) je propisano da novčanu kaznu izrečenu za prekršaj, troškove prekršajnog postupka, kao i druge novčane iznose koji su dosuđeni na osnovu naknade štete, na osnovu imovinskopravnog zahteva ili po osnovu oduzimanja imovinske koristi, izvršava prekršajni sud koji ih je izrekao, odnosno sud na čijem području je izdat prekršajni nalog. Po proteku roka za dobrovoljno plaćanje sud koji je doneo prvostepenu odluku koja se izvršava, odnosno sud na čijem području je izdat prekršajni nalog donosi rešenje o izvršenju u kojem se, između ostalog, moraju navesti sredstva kojima se vrši prinudna naplata. Odredbom člana 318. stav 4. ovog Zakona je propisano da, ako se tokom sprovođenja rešenja ustanovi da se prinudna naplata ne može sprovesti na sredstvima i predmetima izvršenja koji su određeni u rešenju, sud može preinačiti rešenje i odrediti drugo sredstvo i predmet izvršenja.
Iz napred navedenog sledi zaključak da se mora poštovati redosled postupanja u postupku izvršenja odluke prekršajnog suda, kako je to propisano Zakonom o prekršajima, pa ako okrivljeni ne izvrši dobrovoljno plaćanje i ako se odluka ne može izvršiti na način određen rešenjem o izvršenju (ne može se sprovesti izvršenje nad sredstvima sa računa kažnjenog lica jer nije zaposlen), tek onda se ustanovljava nadležnost Osnovnog suda za prinudnu naplatu na pokretnim i nepokretnim stvarima kažnjenog lica (član 321. ZOP-a), u prilog čemu govori i odluka Vrhovnog kasacionog suda Us. 43/2014 od 29.10.2015. godine.