Питања и одговори Одељења судске праксе Прекршајног апелационог суда на постављена питања, финансије


ПИТАЊЕ

Да ли блокада пословног рачуна окривљеног правног лица и предузетника у време извршења прекршаја утиче на постојање прекршајне одговорности, имајући у виду радњу извршења прекршаја из члана 177. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, којом одредбом је прописано кажњавање пореског обвезника – правног лица или предузетника који не поднесе пореску пријаву, не обрачуна и не плати порез? (од 31.08.2017. године)

ОДГОВОР

У члану 177. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији кумулативно су прописане радње извршења и стога блокада рачуна има утицаја на могућност плаћања пореза, па ако због блокаде рачуна порески обвезник није могао да плати порез, не може се огласити одговорним за предметни прекршај. Истовремено, напред наведено не значи да се у радњама окривљених не стичу обележја наког другог пореског прекршаја, што зависи од чињеничног описа из захтева за покретање прекршајног поступка.


ПИТАЊЕ

Како је од 01.07.2014. године изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописан дужи рок од 30 дана од дана стицања права на непокретностима у односу на претходно прописан рок од 10 дана, обзиром на начело примене најповољнијег прописа Закона и одредбу члана 6. став 2. Закона о прекршајима, како поступити по захтеву за покретање прекршајног поступка у коме је назначен рок од 10 дана, односно да ли има места ослобађајућој пресуди јер радња описана у захтеву није прекршај, услед примене повољнијег прописа по окривљеног или тражити од подносиоца захтева допуну, уколико је пропуштање дуже и од 30 дана? (од 13.01.2017. године)

ОДГОВОР

У сваком случају дужност суда је да поступа у складу са законом како у погледу уређења захтева у смислу члана 182. Закона о прекршајима, тако и у погледу примене члана 6. став 2. истог Закона, у зависности од тога када је поднет захтев за покретање прекршајног поступка (пре или након измене и допуне Закона) чињеничног описа радње извршења прекршаја и стања у списима предмета.


ПИТАЊЕ

Који дан се сматра даном извршења прекршаја из члана 43. став 1. тачка 12. Закона о фискалним касама?

ОДГОВОР

Време извршења прекршаја из члана 43. став 1. тачка 12. Закона о фискалним касама је први наредни дан од дана када је каса требало да буде технички прегледана (односно дана који одговара датуму прве фискализације).