Pitanja i odgovori Odeljenja sudske prakse Prekršajnog apelacionog suda na postavljena pitanja, finansije


PITANJE

Da li blokada poslovnog računa okrivljenog pravnog lica i preduzetnika u vreme izvršenja prekršaja utiče na postojanje prekršajne odgovornosti, imajući u vidu radnju izvršenja prekršaja iz člana 177. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojom odredbom je propisano kažnjavanje poreskog obveznika – pravnog lica ili preduzetnika koji ne podnese poresku prijavu, ne obračuna i ne plati porez? (od 31.08.2017. godine)

ODGOVOR

U članu 177. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kumulativno su propisane radnje izvršenja i stoga blokada računa ima uticaja na mogućnost plaćanja poreza, pa ako zbog blokade računa poreski obveznik nije mogao da plati porez, ne može se oglasiti odgovornim za predmetni prekršaj. Istovremeno, napred navedeno ne znači da se u radnjama okrivljenih ne stiču obeležja nakog drugog poreskog prekršaja, što zavisi od činjeničnog opisa iz zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.


PITANJE

Kako je od 01.07.2014. godine izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisan duži rok od 30 dana od dana sticanja prava na nepokretnostima u odnosu na prethodno propisan rok od 10 dana, obzirom na načelo primene najpovoljnijeg propisa Zakona i odredbu člana 6. stav 2. Zakona o prekršajima, kako postupiti po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka u kome je naznačen rok od 10 dana, odnosno da li ima mesta oslobađajućoj presudi jer radnja opisana u zahtevu nije prekršaj, usled primene povoljnijeg propisa po okrivljenog ili tražiti od podnosioca zahteva dopunu, ukoliko je propuštanje duže i od 30 dana? (od 13.01.2017. godine)

ODGOVOR

U svakom slučaju dužnost suda je da postupa u skladu sa zakonom kako u pogledu uređenja zahteva u smislu člana 182. Zakona o prekršajima, tako i u pogledu primene člana 6. stav 2. istog Zakona, u zavisnosti od toga kada je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (pre ili nakon izmene i dopune Zakona) činjeničnog opisa radnje izvršenja prekršaja i stanja u spisima predmeta.


PITANJE

Koji dan se smatra danom izvršenja prekršaja iz člana 43. stav 1. tačka 12. Zakona o fiskalnim kasama?

ODGOVOR

Vreme izvršenja prekršaja iz člana 43. stav 1. tačka 12. Zakona o fiskalnim kasama je prvi naredni dan od dana kada je kasa trebalo da bude tehnički pregledana (odnosno dana koji odgovara datumu prve fiskalizacije).