Контакти


Прекршајни апелациони суд

 11000 Београд, Катанићева 15
ПАК 127206


Матични број: 17772759
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400222

Судска управа

Административно-технички секретар

 011 635-2900
 uprava@pkap.sud.rs

Секретар

 011 635-2902

Управитељ суда

 011 635-2903

Портпарол

 011 635-2826
 portparol@pkap.sud.rs

Писарница

Управитељ судске писарнице

 011 635-2908
 pisarnica@pkap.sud.rs

Шеф одсека писарнице

 011 635-2855

Статистичар

 011 635-2856

Дактило биро

Шеф дактило бироа

 011 635-2910

Економат

Технички економ

 011 635-2905

Служба за материјално-финансијске послове

Шеф службе за материјално-финансијске послове

 011 635-2906
 racunovodstvo@pkap.sud.rs

Одељење у Крагујевцу

 34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 2
ПАК 551301


Админитративно технички секретар

 034 331-938
 034 331-938
 visi.prek.sud.kg@gmail.com

Одељење у Нишу

 18106 Ниш, Војводе Путника б.б.
ПАК 701278


Админитративно технички секретар

 018 513-663
 018 282-246
 visi.prek.sud.ni@gmail.com

Одељење у Новом Саду

 21101 Нови Сад, Булевар Ослобођења 58
ПАК 401202


Админитративно технички секретар

 021 4896-185
 021 4896-186
 visi.prek.sud.ns@gmail.com

ИКТ одељење

ИТ техничар

 021 4896-188
 nemanja.aparac@pkap.sud.rs

Систем-администратор

 021 4896-189
 ninoslav.jankovic@pkap.sud.rs