Контакти


Прекршајни апелациони суд

 11000 Београд, Катанићева 15
ПАК 127206


Матични број: 17772759
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400222

Судска управа

Административно-технички секретар

 011 635-2900
 uprava@pkap.sud.rs

Секретар суда

 011 635-2902
 sekretar@pkap.sud.rs

Управитељ суда

 011 635-2903
 upraviteljsuda@pkap.sud.rs

Портпарол суда

 011 635-2815
 portparol@pkap.sud.rs

е-mail aдреса за пријем поднесака снабдевених квалификованим електронским потписом

 elektronski.podnesak@pkap.sud.rs

Лице одређено за заштиту података о личности


Судијски помоћник Бојана Лушић Павловић

 011 635-2859
 zastitapodataka@pkap.sud.rs

Писарница

Управитељ судске писарнице

 011 635-2908
 pisarnica@pkap.sud.rs

Шеф одсека писарнице

 011 635-2855

Статистичар

 011 635-2856
 statistika@pkap.sud.rs

Дактило биро

Шеф дактило бироа

 011 635-2910

Економат

Технички економ

 011 635-2905

Служба за материјално-финансијске послове

Шеф службе за материјално-финансијске послове

 011 635-2906
 racunovodstvo@pkap.sud.rs

Одељење у Крагујевцу

 34110 Крагујевац, Слободе 4
ПАК 555373


Админитративно технички секретар

 034 619-6451, 034 619-6466
 034 619-6451
 odeljenje.kg@pkap.sud.rs

Писарница

 034 619-6466
 pisarnica.kg@pkap.sud.rs

Одељење у Нишу

 18106 Ниш, Војводе Путника б.б.
ПАК 701306


Админитративно технички секретар

 018 513-663
 018 282-246
 odeljenje.ni@pkap.sud.rs

Писарница

 018 282-247
 pisarnica.ni@pkap.sud.rs

Одељење у Новом Саду

 21102 Нови Сад, Булевар Ослобођења 58
ПАК 401202


Админитративно технички секретар

 021 4896-185
 021 4896-186
 odeljenje.ns@pkap.sud.rs

Писарница

 021 4896-191
 pisarnica.ns@pkap.sud.rs

ИТ служба

 it.sluzba@pkap.sud.rs