Информације од јавног значаја

Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа, садржана у одређеном документу, а односи се на оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Носачи информација у суду су уписници, предмети, извештаји о раду, билтен судске праксе, веб сајт суда, кадровске и рачуноводствене евиденције.

Поступак пред органом власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја прописује Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/2004) на следећи начин:

1. Тражилац подноси писмени захтев. Пример форме захтева налази се у прилогу Информатора, на огласној табли суда и на следећем линку.
2. Захтев мора да садржи назив органа, име, презиме, адресу тражиоца и што прецизнији опис информације. Не мора да буде образложен.
3. По захтевима одлучује овлашћено лице у Прекршајном апелационом суду.
4. Ако захтев није уредан, овлашћено лице огана власти дужно је да без надокнаде поучи тражиоца Закључком, како да недостатке отклони у остављеном року над теретом одбачаја захтева, све сходно применом члана 58. Закона о управном поступку.
5. Усмени захтеви сопштавају се у записник, а потом се примењују рокови као да је захтев поднет писмено.
6. Рок за поступање органа по уредним захтевима је одмах или најкасније 15 дана. У оправданим случајевима може се продужити још за 40 дана.
7. Уколико орган захтев усвоји, о томе ће сачинити службену белешку на захтеву и доставити обавештење тражиоцу о времену, месту и начину на који ће му информација бити стављена на увид са износом нужних трошкова. Трошкови се обрачунавају у сладу са Уредбом Владе. Усвајање захтева подразумеве стављање на увид документа, односно издавање или упућивање копије документа.
8. Уколико орган одбије захтев у целини или делимично, дужан је да донесе образложено решење о одбијању захтева. Против овог решења дозвољена је жалба Поверенику у року од 15 дана од достављања решења органа власти. Жалба се изјављује и у другим Законом прописаним случајевима (орган не одговори, одбије да одлучи...)
9. Када орган власти-суд, не поседује документ проследиће захтев Поверенику и обавестиће тражиоца и Повереника о томе у чијем се поседу по његовом знању документ налази.
10. Увид у документ је бесплатан, трошкови умножавања и доставе копије наплаћују се.
11. У оправданим Законом прописаним случајевима, право на информацију биће ускраћено, пре свега ради заштите личних права, те ради спречавања одређених злоупотреба.
12. Забрањена је дискриминација новинара јавних гласила.
13. Права из овог закона припадају свима под једнаким условима.